תקנון שימוש באתר _________________________:

 

כללי:

 1. האמור בתקנון זה מתייחס לשני המינים וכתוב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד.
 2. תקנון זה הינו ביןכל משתמש ו/או מזמין שירותים ו/או ורוכש באתר ( להלן: "הלקוח"(  לבין ___________________ ( להלן: "___________").
 3. מובהר ובמידה והלקוח קטין (מתחת לגיל 18) או הלקוח לא זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, אזי הלקוח נדרש לידע את הוריו ו/או את האפוטרופוסים החוקיים שלך בדבר הוראות תקנון זה ולקבל את אישורם לביצוע כל פעילות, מכל סוג שהוא, במסגרת האתר.
 4. _________ ו/או מפעילי האתר, אינם אחראים לכל נזק, שיבוש, הפרעה, התערבות, ציתות ו/או כל פעולה בלתי חוקתית אשר תתבצע במחשבים של הלקוחות ע"י כל גורם שאינו בשליטתה של _____________.
 5. בכניסתך לאתר ו/או בביצוע כל פעולה באתר, הנך מצהיר כי קראת והבנת את תקנון האתר, כי דין התקנון כדין כחוזה משפטי לכל דבר וענין, כי הנך מסכים לתקנון ומאשר כי תפעל בהתאם להוראותיו, כי התקנון הזה יחייב אותך לכל עניין ודבר וכי לא תהיה לך ו/או למי מטעמך כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד _________ ו/או הנהלת האתר ו/או מי מטעמה מלבד טענות הנוגעות בהפרת התחייבות הנהלת האתר על פי תקנון זה. ככל שאינך מסכים לתנאי השימוש של האתר, אינך רשאי להשתמש בשירותים של האתר והינך מתבקש לצאת מהאתר.
 6. כל מידע ו/או מאמרים ו/או תכנים ו/או סרטונים באתר אינםמהווים תחליף לייעוץ רשמי או קורס מאת ____________.
 7. _________ שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת.
 8. _________שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את פעילות האתר בכל עת וללא הודעה מראש.

רכישה באתר:

 1. עסקת הרכישה תבוצע רק לאחר השלמת תהליך ההזמנה ולאחר ש________ תקבל אישור מאת חברת כרטיסי האשראי על ביצוע החיוב. במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברות האשראי, יקבל הלקוח הודעה על כך.
 2. בביצוע קניה, יהווה רישום העסקה כפי שמופיע ברשומות ____________, ראיה סופית לנכונות העסקה.
 3. הנתונים של הציוד המופיעים באתר הינם באחריות היצרנים והספקים.
 4. ביד __________ הזכות לבטל עסקה כולה או חלקה במקרים הבאים:
 • טעות סופר, במחיר השירות או בתיאורו.
 • תקלה ברשת או בעיה טכנית אשר שיבשה את התכנים באתר מפעולתם התקינה.
 • כוח עליון, כגון: מלחמה , פעולת איבה ,טרור ו/או כל דבר אחר אשר ישבש את ביצוע המכירה.
 1. הודעה על ביטול המכירה, תימסר לקונים בטלפון ו/או בדואר אלקטרוני.
 2. מבלי לגרוע בנ"ל, תהיה רשאית ___________ לבטל רכישה באחד מהמקרים הבאים:
 • בגין חוב כספי האמור להיפרע שלא נפרע.
 • אם כרטיס האשראי שברשותך נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.
 • שימוש בשירות לביצוע או כדי לנסות לבצע מעשה בלתי חוקי כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה.
 • הפרת תנאי הסכם זה או תנאיו של כל שירות אחר באתר.
 • מסירת פרטים שגויים ו/או שקריים.
 • ביצוע מעשים הפוגעים או עלולים לפגוע בחברה או בצד שלישי, לרבות מנויים אחרים.

 

אספקה:

 1. מועדי המשלוח הינם מרגע אישור העסקה ע"י חברת האשראי.
 2. זמן אספקת קורסים, מרגע התשלום.
 3. ______________ לא תהיה אחראית לאיחור בביצוע אספקת השירות במקרים הבאים:
 • כוח עליון ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מלחמה, פעולות איבה, מצב חרום
  ונזקי טבע.
 • כל סיבה שאינה בשליטת _____________.

ביטול עסקה:

 1. ביטול עסקה יהיה בכפוף לחוק הגנת הצרכן התשמ"א 1981  ותקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א-2010.
 2. ניתן להחזיר שירות שנרכש דרך האתר או שהוזמן טלפונית עד 14 יום מתאריך הקנייה ולקבל זיכוי או החזר כספי מלא, במידה והתקיימו כל התנאים הבאים.    
 3. בעסקת מכר מרחוק, במידה והצרכן פשוט החליט כי ברצונו לבטל את העסקה, החברה רשאית לגבות דמי ביטול בסך 5% מערך העסקה, או 100 ש"ח -לפי הנמוך מביניהם בלבד.

הגנת פרטיות באתר: 

 1. ________ נוקטת באמצעי זהירות מקובלים, על מנת לשמור  ככל האפשר על סודיות מידע. אנו מונעים כניסה לא מורשית למאגרי המידע שלנו. אנו שומרים על המידע מעודכן, ומוודאים שימוש נכון בנתונים. יישמנו הליכים פיזיים, טכנולוגיים ואלקטרוניים כדי לאבטח את המידע שאנו אוספים באתר.
 2. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן על פי תקן. במקרים שאינם בשליטתה ו/או הנובעים מכוח עליון, החברה לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם ללקוח או למי מטעמו, אם מידע זה יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.
 1. ___________ מתחייבת לא לעשות שימוש בפרטי הלקוחות הרשומים באתר, אלא לצרכי תפעול האתר בלבד, ועל מנת לאפשר את ביצוע הרכישה.
 2. _____________ מתחייבת שלא להעביר פרטי לקוח או נתונים כספיים לצד ג'.

תקן אבטחה  PCI DSS: 

 1. האתר עומד בתקן המחמיר של חברות האשראי PCI DSS לאבטחת מידע לעסקים.
 2. תקן PCI DSS (ראשי תיבות של Payment Card Industry Data Security Standard) הוא תקן שנוצר על ידי 5 חברות כרטיסי האשראי הגדולות, על מנת להבטיח הגנה על נתוני כרטיסי אשראי בכל סביבה בה הם מאוחסנים, מועברים או מעובדים.

Cookies:

 1. ___________ ו/או מנהלי האתר רשאים להשתמש ב'עוגיות' (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיהם האישיות של הלקוחות ולצרכי אבטחת מידע.

תניית שיפוט:

 1. על פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.
 2. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע לתקנון זה והשימוש באתר יהיה נתון לבתי המשפט המוסמכים באזור מרכז.